Restitutieregeling Veterinair Onderzoek van de NVAEGZ

Wijziging per 15 juni 2018

Deze RVO regeling geldt sinds juni 2018 niet meer voor nieuwe honden. Voor lopende overeenkomsten blijft deze regeling gewoon van kracht en kan de eigenaar de betreffende gezondsheidsonderzoeken nog declareren totdat de hond vijf jaar oud is.


Aanleiding en doel van de RVO

Eén van de doelstellingen van onze rasvereniging is om het fokken van de drie rassen in kwalitatieve zin te bevorderen. Het gaat daarbij om de rassen in stand te houden en daar waar nodig en mogelijk, te verbeteren.

Wil men met een bepaalde combinatie fokken, dan moet de gezondheidssituatie van het koppel, maar ook van hun familie bekend zijn. Het is daarom van groot belang dat ook van de nestbroers en -zussen de uitslagen van de medische onderzoeken bekend zijn. Alleen op deze manier werken we aan het in stand houden van een gezond ras met zo weinig mogelijk ziekten of erfelijke problemen.
De laatste jaren is hiervoor in Nederland versterkte aandacht en komen vanuit verschillende maatschappelijke richtingen kritische geluiden als men zich niet aan de gezondheidsregels houdt. Bij in gebreke blijven worden fokkers en eventueel rasverenigingen aansprakelijk gesteld, met alle gevolgen van dien.
Om – in bovenstaand licht – tot verantwoorde fokcombinaties te komen, hebben wij binnen onze vereniging voor elk van de drie rassen fokregels opgesteld, vastgelegd in het verengingsfokreglement voor elk betreffende ras.
We beperken ons hier tot de regels voor het onderzoek naar de gezondheid van de honden in de populatie en de uitvoering ervan.
De vereniging hecht daarom aan het kennen van de gezondheidstoestand van elk van de populaties van onze rassen met als doel een verantwoorde fok en waar mogelijk verbetering van de gezondheidstoestand van het ras.
Op basis van deze kennis kunnen gefundeerde fokplannen worden opgesteld en verantwoorde fokcombinaties worden bepaald.
Om dit doel actief in de gaten te houden, te monitoren, behoren alle binnen de vereniging geboren pups op een aantal (erfelijke) ziekten of afwijkingen te worden onderzocht. De leeftijd van waar af de verschillende onderzoeken mogen plaatsvinden is vastgelegd in het verenigingsfokreglement van elk van onze rassen en verschillen per ras. Dit geldt ook voor geïmporteerde pups van leden van de vereniging.
De NVAEGZ wil het uitvoeren van veterinair medisch onderzoek bij jonge honden stimuleren en steunen. Daartoe is de Restitutieregeling Veterinair (medisch) Onderzoek ingesteld.

De Restitutieregeling

1. Voor elke hond uit een worp of importhond tot zes maanden na geboorte draagt de fokker of de eigenaar van de importhond € 100,00 af aan de Restitutieregeling Veterinair Onderzoek. Deelname wordt vastgelegd in de bijlage van de koopovereenkomst: Inhouding Veterinaire Afdracht of bij importhonden of deelname door niet-leden in het formulier: Afdracht Veterinair Onderzoek.
2. Tegen inzending van alle uitslagen van de in de contract bijlage resp. het deelname formulier genoemde veterinair (medische) onderzoeken, krijgt de inzender – indien hij lid is van de vereniging – € 200,00 gerestitueerd* en indien hij geen lid is van de vereniging € 150,- . De onderzoeken moeten door de Raad van Beheer of de vereniging zijn geautoriseerd.

*De verdubbelingsregeling is in principe een tijdelijke maatregel. Per drie jaar wordt er € 4000,00 voor uitgetrokken. Er wordt dan tevens gekeken of de regeling nog zinvol is en gehandhaafd kan en moet worden. De huidige regeling loopt tot en met 2018.
De verdubbeling wordt betaald uit het Fond Medisch Onderzoek.
3. De Vereniging beheert de inleggen, doet de uitbetalingen en garandeert deze.
Doelgroep van de regeling.
We onderscheiden leden en niet-leden:
– Leden van de vereniging met pups die gefokt zijn binnen de regels van de vereniging;
– Leden van de vereniging met geïmporteerde pups , waarbij de pups voldoen aan het fokreglement van een erkende rasvereniging uit het land van herkomst en in overleg met de FIC van het betreffende ras zijn geïmporteerd. Deze leden willen we op dezelfde manier benaderen als leden met pups die gefokt zijn binnen de regels van onze vereniging;
– Leden van de vereniging met geïmporteerde pups maar niet van een erkende rasvereniging (niet ieder land heeft een erkende rasvereniging) en/of niet geïmporteerd in overleg met de betreffende FIC of pups geboren uit een Nederlands nest maar buiten de vereniging om. Indien deze pups beschikken over een door de Raad van Beheer uitgegeven NHSB-stamboom (hierna te noemen rechtsgeldige stamboom) en van die pups kunnen de positieve en betrouwbare uitslagen van relevante medische onderzoeken van beide ouderdieren overlegd worden dan kunnen deze leden ook in aanmerking komen voor de RVO regeling. Hoewel er met deze pups procedureel iets mis is kunnen het desondanks prachtige en gezonde honden zijn. En omdat het hier gaat om leden van onze vereniging willen wij graag ook deze leden op dezelfde manier helpen met onderzoek dat uiteindelijk ook zeer in het belang is van onze rassen;
– Tot slot zijn er niet-leden, die om wat voor reden dan ook bij onze vereniging komen met de vraag of ook zij mee mogen doen met de restitutieregeling. Zij hebben een pup met een rechtsgeldige stamboom en van die pups kunnen de positieve en betrouwbare uitslagen van relevante medische onderzoeken van beide ouderdieren overlegd worden. Ook hier willen we behulpzaam zijn, maar we stellen ons als vereniging op het standpunt dat de restitutie aan niet-leden niet hetzelfde kan zijn als die aan leden. Hier wordt de restitutie beperkt tot € 150. Uiteraard geldt dat indien zij besluiten lid te worden van onze vereniging dat dan de restitutie € 200,- wordt. Deze restitutiemogelijkheid is beperkt tot kopers van pups en is niet van toepassing op niet aangesloten fokkers.
– Tot slot geldt voor zowel leden als niet leden dat indien een jonge hond (tot twee jaar) onverhoopt komt te overlijden en de voorziene onderzoeken hebben nog niet plaatsgevonden dan zal de inleg van €100,- gerestitueerd worden.
Uitvoering van de RVO.
Voor uitvoering van de restitutieregeling neemt u contact op met de FIC van het betreffende ras of met de penningmeester/beheerder RVO van onze vereniging.

April 2016