Privacy verklaring

De Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden (NVAEGZ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVAEGZ houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent:

 • Dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Dat wij uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NVAEGZ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via secretaris@sennenweb.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de NVAEGZ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Het registreren van eigenaar-gegevens in de hondendatabase van de NVAEGZ in ZooEasy;
 • Het registreren van gegevens indien u zich heeft opgegeven voor een verenigingsactiviteit.

Grondslagen voor deze verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;
 • De doelstelling van de NVAEGZ conform artikel 2 lid 1 van haar Statuten:
  De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden nader tot elkaar te brengen teneinde de liefhebberij en de fokkerij van deze rassen te bevorderen en daarbij de kwaliteit van de fokkerij te verhogen, dit alles met inachtneming van voor de rassen geldende raspunten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de NVAEGZ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Aanschrijftitel (heer of mevrouw)
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens (bij automatische incasso) uitsluitend ten behoeve van het lidmaatschap.

Uw persoonsgegevens worden door de NVAEGZ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • In de database ZooEasy ten behoeve van de doelstelling van de vereniging ter behoud van historie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzenden van de Sennenpost en uitnodigingen;
 • Het drukken van de catalogus voor de KCM;
 • Het verwerken van uw betaalgegevens in verband met uw lidmaatschap of uw wens om deel te nemen aan een verenigingsactiviteit.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De NVAEGZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de NVAEGZ van uw gegevens kennis kunnen of moeten nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ZooEasy en in onze ledenadministratie;
 • Het gegevens verkeer tussen de ledenadministratie en de bank geschiedt versleuteld;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij maken u erop attent dat indien bepaalde voor de vereniging essentiële gegevens niet beschikbaar mogen zijn of niet verwerkt mogen worden dat consequenties kan hebben voor bijvoorbeeld uw lidmaatschap en/of uw deelname aan een verenigingsactiviteit.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Foto’s op of in Sennenweb, Sennenpost of Facebook.

De vereniging publiceert vaak foto’s van honden met hun eigenaren in bijvoorbeeld de Sennenpost. Wij vermelden dan vaak ook de naam van de eigenaar. Wij gaan ervan uit dat u als lid van onze vereniging daar geen bezwaar tegen heeft. Is dat wel het geval dan kunt u dat laten weten aan secretaris@sennenweb.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via het secretariaat.

De NVAEGZ maakt gebruik van de periodieke AVG-check van de Stichting AVG en heeft het predicaat AVG OK behaald.

De betekenis van dit predicaat en de geldigheid is te raadplegen via deze link.