Lidmaatschap

Lees het onderstaande nauwkeurig. De manier, om u aan te melden als lid van onze vereniging, is namelijk veranderd. Het aanmeldingsformulier kan gedownload worden van deze site.

Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden
LEDENADMINISTRATIE

E-mail: ledenadministratie@sennenweb.nl
 

Belangrijke mededeling

Leest u het onderstaande s.v.p. goed voor u het invult!

Als lid hebt u stemrecht op een Algemene Ledenvergadering. Desgewenst kunnen uw huisgenoten gezinslid worden, ook zij hebben dan stemrecht. Voor elk lid, resp. gezinslid moet een afzonderlijk aanmeldingsformulier gemaakt worden. Iedereen dient zijn/haar aanmeldingsformulier persoonlijk te ondertekenen.

Leden ontvangen 5 maal per jaar het clubblad, gezinsleden ontvangen geen extra blad. Alle huisgenoten zijn bij de evenementen van onze vereniging van harte welkom, ook zonder gezinslid te zijn, doch alleen leden en gezinsleden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat (gezins)leden zich hebben te houden aan de Statuten en Huishoudelijk Reglement en aan de regels voor het fokken van onze vereniging.

Zij hebben het recht op voorlichting bij de aanschaf van een hond, advies bij het fokken en hulp bij mogelijke opvoedings- en/of gedragsproblemen.

Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij als bewijs zo mogelijk het laatstverschenen clubblad. Uw aanmelding wordt in het eerstvolgende clubblad gepubliceerd. Indien er na twee weken geen bezwaren tegen uw lidmaatschap zijn ingediend ontvangt u van de penningmeester een welkomstbrief met rekening voor de contributie.

Betaalt u s.v.p. niets voordat u deze ontvangen hebt, soms kan dit wel twee maanden duren, afhankelijk van de verschijningsdatum van ons blad.

De contributie bedraagt momenteel € 35,00 per jaar (bij automatische incasso). U betaalt éénmalig een entreegeld van € 5,00 dat o.a. bestemd is voor de toezending van het laatst verschenen clubblad en administratiekosten. Gezinsleden betalen € 15,00 per jaar.

Het lidmaatschap is persoonlijk.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht en verzoeken u vriendelijk zich aan het bovenstaande te houden. Onze penningmeester zal u dankbaar zijn!

Aanmeldingsformulier

Download het onderstaande Aanmeldingsformulier in PDF formaat. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

In het aanmeldformulier wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement die je hieronder kunt downloaden.

Vul uw gegevens in en stuur het ondertekende formulier per post naar:

Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden
LEDENADMINISTRATIE

U kunt het ondertekende formulier ook inscannen als PDF en als bijlage per e-mail sturen aan ledenadministratie@sennenweb.nl.

Gaarne pas betalen na ontvangst van het welkomstbericht met de factuur van de penningmeester.

Nog een paar opmerkingen:

Overigens kunt u ook lid worden al heeft uw Sennenhond geen stamboom. U kunt dan met bijna alle activiteiten (o.a. wandelingen) meedoen, maar alleen niet met de jaarlijkse clubmatch. Als toeschouwer bent u natuurlijk van harte welkom bij al onze activiteiten.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van januari tot januari. Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen moet het  worden opgezegd vóór 3 december van het lopende jaar. Bij niet tijdige opzegging bent u wettelijk verplicht de contributie over het volgende jaar te betalen. Nu kijken wij echt niet op een  paar dagen, maar de vereniging  is verplicht om afdracht aan de Raad van Beheer te doen over het aantal leden per 1 januari en de ledenadministratie heeft tijd nodig om alles te verwerken.

Meld uw opzegging liefst per e-mail ( ledenadministratie@sennenweb.nl ) i.v.m. eenvoudige bevestiging) of brief ALLEEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE. Daar wordt de opzegging verwerkt in de verzendlijst voor Sennenpost, de ledenlijst  en wordt deze doorgegeven aan het secretariaat en de penningmeester.

Het komt nogal eens voor dat de opzegging aan anderen dan de ledenadministratie wordt gestuurd of zelfs mondeling wordt gedaan. Dat vraagt om vergissingen of het vergeten door te geven.
Help ons dus om alles goed te verwerken door u aan het bovenstaande te houden.